Trang Nha DDGD
Thu Doc Gia
Thu Toan Soan
Chu Diem Hang Thang
Dat Mua Bao DDGD
Doc Lai Bao Cu
DienDanGiaoDan.org
Than Chu Quang Cao
Gia Bieu Quang Cao
Nhung Trang Nen Tham
line
1 Tòa Soạn Diễn Đàn Giáo Dân

Monthly Laity Forum Magazine
Dien Dan GIao Dan, Inc.
Non-profit Organization #2455155A
7864 Westminster Blvd.
Westminster, California 92683
714-894-5826
http://www.diendangiaodan.com
E-mail: toabaoddgd@yahoo.com

Enter starting street address:

City, State or Zipcode:
1 Diễn Đàn Giáo Dân Cam Kết

Tiếng nói trung thực của những công dân tín hữu Công Giáo Việt Nam

 Chúng tôi chủ trương:

· Tôn trọng Sự Thật như Chúa Giêsu đã dạy:  “Sự Thật sẽ giải thoát anh em.”

· Tuyệt đối trung thành với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.

· Không chỉ trích cá nhân khi những hành vi ngôn ngữ của cá nhân không phương hại tới quyền lợi chung của Giáo Hội, Xã Hội và Dân Tộc.

· Nói thay cho những đồng bào, đồng đạo không có tiếng nói trên Quê Hương trong nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và nhân phẩm Việt Nam.

· Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái dưới ánh sáng soi dẫn của Tin Mừng Chúa Kitô.

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN góp phần trình bầy các sự kiện và dành quyền xem xét, phán đoán và phản ánh cho độc giả.

Do chủ trương trên đây:

· Chúng tôi dành quyền tối hậu trong việc hiệu đính, rút gọn hay từ chối không đăng tải những bài vở không phù hợp với chủ trương trên đây gửi cho DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN. Mong quý vị thông cảm.

· Tất cả những thiếu sót, có thể có, đều ra ngoài ý muốn của Nhóm Chủ Trương.