Xin t́m đọc các tác phm ca TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 

Mi phát hành:

______________________________

 

ĐI T̀M NHÂN VẬT

 

Tiu thuyế *  T DUY ANH

 

     Bc chân dung trung thc và d di nht ca xă hi Vit Nam, đồng thi cũng
là ti
ếng thét kinh hoàng ca con người đang dăy da tuyt vng dưới s thng
tr
ca mt tp đoàn ác qu. Mt tác phm văn hc giá tr đă b Nhà Nước CSVN
t
ch thu cui năm 2002 va qua ti Hà Ni ngay khi va in xong.

                                                                             * n phí : 20 MK

 

TẦN TRUNG TÁC

 

Thơ   *  MA XUÂN ĐẠO

 

     Nhng bài thơ ca mt nhà thơ đă tr thành mt tên tù, mt k làm mướn,
m
t gă chăn ḅ … và hin vn lang thang vi kiếp sng bơ vơ ngay gia quê
h
ương đă được ví là đất Tn

                                                                               * n phí : 15 MK

 

Sắp Phát Hành:

 ___________________________________________________

 

HỒ CHÍ MINH

 

nhận định tổng hợp

 

 Biên khảo   *  MINH VƠ

 

     B sách đồ s ngót 1000 trang, đim li ư kiến ca hơn 100 tác gi khp thế
gi
i v toàn b cuc sng , s nghip, hành vi ca H Chí Minh. Bc chân dung đầy
đủ
và chính xác nht v mt con người đă liên tc tác động vào thc tế cuc sng
c
a dân tc Vit Nam sut na thế k qua? Câu tr li cui cùng cho nghi vn
H
Chí Minh là thiên thn hay ác qu? Sách kh ln, b́a cng,  bc ngoài in offset 
b
n màu  

                                                                              *  n phí : 40 M Kim

 

 

Độc gi mun mua sách, xin gi thư v :

Tủ sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG

P.O Box 4653 –  Falls Church  – VA 22044  –  USA

 

 Sách giao tận nhà thêm 3USD lệ phí, áp dụng cho khắp nơi ngoài lănh thổ Hoa Kỳ.

 Lệ phí vẫn là 3USD khi mua 2 tác phẩm   

 Ngân phiếu, lệnh phiếu  xin ghi trả cho: TIẾNG QUÊ HƯƠNG