Cosmetic & Family Dentistry

 

 

Dr. L Văn Kim

 

 

Tip-Edge Orthodontics

 

Invisalign Braces

Text Box: His Holiness Dalai Lama

 

 

 

Tel: (212) 274-9022

 

199 Canal St. Lầu 2 Ph Tu New York

 

                                                Giờ Lm Việc:

                                           Thứ Hai Thứ Su: 10am-7pm

                                           Thứ Bảy & Chủ Nhật: 10am-5pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở lại trang Danh Mục Quảng Co

Trở lại Trang Nh: