MUA BÁO

Giá Biểu Một Năm:    Tại Hoa-Kỳ: Ðộc giả thường $40MK; Ðộc giả ân nhân $50MK trở lên
   
                        Canada: $50MK 
                                 Âu Châu: $70MK        
                                 Á và Úc Châu: $80MK


Xin vui lòng điền chi tiết vào phiếu dưới đây:

Quý Danh:

Ông/Mr.   Bà/Mrs.   Cô/Ms.   LM/Rev. Tu Sĩ/Ts.   Sơ/Sr.
 Danh Xưng Khác/Other Title
Tên Họ/Last Name
Tên Ðệm/Middle Name
Tên Gọi/First Name

Ðịa Chỉ:            

Ðịa Chỉ/Address
Thành Phố/City
 Tiểu Bang/State
        Bưu Số/Zip
Ðiện Thoại Nhà/Home Phone
  Ðiện Thoại Sở/Work Phone
    Ðiện Thư/E-Mail Address 
            Trang Nhà/Website 

Muốn Mua Báo:

Từ Số Kế Tiếp
Một Năm
Từ Số Báo Cũ, nếu còn:
Số:

Gửi Báo về:      

Ðịa chỉ như trên (không cần phải điền lại)
Gửi về địa chỉ khác dưới đây:
Ðịa Chỉ/Address
Thành Phố/City
Tiểu Bang/State
       Bưu Số/Zip

Ghi Danh Làm:

Ðộc Giả   Ân Nhân   Cổ Ðộng Viên   Biên Tập Viên   Ðại Diện Vùng 

Ghi Chú:

  


Ngân phiếu, chi phiếu xin đề Diễn Ðàn Giáo Dân và gửi về Tòa Soạn  
            7864 Westminster Blvd., Westminster, California 92683
Toà Soạn sẽ cố gắng gửi báo đến quý vị ngay khi nhận được điện thư này. 

Xin nhấn nút Gửi Ði và chờ ít giây sẽ có Xác Nhận. Ða tạ.                              

       

 Trở lại Trang Nhà: